javabog.dk  |  << forrige  |  indhold  |  næste >>  |  programeksempler  |  om bogen

2 Basal programmering

Indhold:

Kapitlet forudsættes i resten af bogen.

2.1 Det første javaprogram

Lad os se på et simpelt javaprogram, der skriver "Hej verden" og et citat af Storm P. ud til skærmen. Neden under den vandrette linie er vist, hvad der sker, hvis programmet køres:

// Et simpelt program, der skriver "Hej verden" 
// og et citat af Storm P. ud til skærmen
// filnavn: HejVerden.java
public class HejVerden
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  System.out.println("Hej Verden!");
  System.out.println("Hvornår smager en Tuborg bedst?");
  System.out.println("Hvergang!");
 }
}

Hej Verden!
Hvornår smager en Tuborg bedst?
Hvergang!

Alle javaprogrammer har den samme grundlæggende struktur, som også kan ses af dette eksempel.

2.1.1 Kommentarer

Kommentarer er dokumentation beregnet på at gøre programmets kildetekst lettere at forstå. De påvirker ikke programudførelsen. De første 3 linier, der starter med //, er kommentarer:

// Et simpelt program, der skriver "Hej verden" 
// og et citat af Storm P. ud til skærmen
// filnavn: HejVerden.java

I dette tilfælde er der beskrevet, hvad programmet gør, og hvilket filnavn kildeteksten bør gemmes i.

Kommentarer bliver sprunget over og har ingen indflydelse på programmet
Kommentarer bør skrives, så de giver forståelse for, hvordan programmet virker - uden at være tvetydige eller forklare indlysende ting

// markerer, at resten af linien er en kommentar. Den kan også bruges efter en kommando til at forklare, hvad der sker, f.eks.

  System.out.println("Hej verden!"); // Udskriv en hilsen

Java har også en anden form, som kan være nyttig til kommentarer over flere linier: Man kan starte en kommentar med /* og afslutte den med */. Al tekst mellem /* og */ bliver så opfattet som kommentarer. Vi kunne altså også skrive

/*
Et simpelt program, der skriver "Hej verden" 
og et citat af Storm P. ud til skærmen
filnavn: HejVerden.java
*/

og

  System.out.println("Hej verden!"); /* Udskriv en hilsen */

I denne bog skriver vi kommentarer i kursiv for at lette læsningen af eksemplerne.

2.1.2 Klassedefinitionen

Resten af teksten kaldes en klassedefinition og beskriver selve programmet (HejVerden).

Den består af en fast struktur:

public class HejVerden
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  ...
 }
}

og noget programkode - kommandoer, der skal udføres, nærmest som en bageopskrift:

  System.out.println("Hej verden!");

Strukturdelen

Strukturdelen vil ikke blive ændret i de næste to kapitler, og det er ikke så vigtigt, at du forstår, hvad der foregår, i første omgang.

Al javakode er indkapslet i en klasse mellem { og } (blokstart og blokslut-parenteser). Beskrivelsen af en klasse er altid indkapslet i en blok bestående af:

public class HejVerden
{
 ...
}

Inde i klassen står der en main-metode med nogle kommandoer i.

 public static void main (String[] arg)
 {
  ...
 }

Indholdet af metoden er altid indkapslet i en blok med { og }.

Programudførelsen starter i metoden:
public static void main (String[] arg)

Programkode

I main-metoden giver man instruktioner til computeren:

  System.out.println("Hej verden!");
  System.out.println("Hvornår smager en Tuborg bedst?");
  System.out.println("Hvergang!");

Instruktionerne udføres altid en efter en, ovenfra og ned. Hver instruktion afsluttes med et semikolon.

Disse 3 instruktioner skriver 3 strenge ("Hej verden!", ...) ud til skærmen. En streng er en tekst, som computeren kan arbejde med. Strenge er altid indkapslet i "".

Hver instruktion består af et kald til metoden System.out.println, som betyder, at der skal udskrives noget til skærmen, og en streng som parameter.

En parameter er en oplysning, som man overfører til metoden. I dette tilfælde hvilken tekst der skal skrives ud til skærmen.

Vores main-metode kalder altså andre metoder.

2.1.3 Oversættelse og kørsel af programmet

Når man skal udvikle et program, skriver man først en kildetekst (eng.: source code), der beskriver, hvad det er, man vil have programmet til at gøre. Programmet, vi lige har set, er et eksempel på en kildetekstfil.

Instruktionerne, som centralenheden i computeren arbejder med, er i en binær kode (kaldet maskinkode eller bytekode), der er umulig at læse for almindelige mennesker.

Kildeteksten skal derfor oversættes (eng.: compile; mange siger også kompilere på dansk) til den binære kode, som så kan udføres af computeren.

I Java kalder man den binære kode for bytekode. Bytekode er platformuafhængigt, dvs. at det kan køre på stort set alle hardware-platforme og alle styresystemer. De fleste andre sprogs binære kode er ikke indrettet til at være platformuafhængigt.

For at oversætte programmet HejVerden skal det gemmes i en fil med navnet "HejVerden.java".

En kildetekstfil skal hedde det samme som klassen og skal have .java som filendelse

Eksempel: Klassen hedder HejVerden, og filen hedder HejVerden.java.

Oversættelse og kørsel fra kommandolinien

Hvis man bruger det kommandolinie-orienterede JDK, skal man (fra samme katalog) skrive:

 javac HejVerden.java

Dette oversætter programmet til bytekode (filen HejVerden.class skulle nu gerne ligge i samme katalog). Nu kan det køres med kommandoen:

 java HejVerden

Resultatet bliver:

Hej Verden!
Hvornår smager en Tuborg bedst?
Hvergang!

Oversættelse og udførelse af programmet HejVerden

Oversættelse og kørsel med et udviklingsværktøj

I de fleste udviklingsværktøjer skal du oprette et projekt (f.eks. i JBuilder: File/New Project). Føj derefter din java-fil til projektet. Husk at placere filen i det katalog, som projektet angiver (eller rette projektets egenskaber).

Når man vil oversætte sit java-program, skal man vælge make (det er et engelsk ord). Når man har gjort det, kan man køre sit program med run.

2.2 Variabler

Variabler bruges til at opbevare og ændre data. En variabel kan opfattes som en navngiven papirlap, hvor der til enhver tid kan stå netop én ting.

Variabler skal altid erklæres, dvs. at man skal fortælle computeren, at der skal oprettes en variabel, hvad slags data den skal indeholde, og hvad den skal hedde.

En variabel er et navn på et sted i computerens hukommelse, beregnet på at indeholde data af en bestemt type
En variabel erklæres ved at skrive variabeltype variabelnavn;

Det er en god vane at give variablerne sigende navne. Navnene bør starte med et lille bogstav.

I det følgende gennemgår vi to af Javas variabeltyper: int (heltal) og double (kommatal).

2.2.1 Heltal

En variabel af type


Efter 1. tildeling

n int (et heltal, eng.: integer) erklæres med

  int tal;

Nu er der reserveret plads i hukommelsen til et heltal1. Man får fat i pladsen ved at bruge variabelnavnet 'tal'. Efter at variablen er erklæret, kan den tildeles en værdi, dvs. man kan skrive data ind i den:

  tal = 22;

Nu er værdien af tal 22 (vist på figuren til højre).

Vi kan bruge tal-variablen i stedet for at skrive 22, f.eks. til at skrive ud til skærmen:

  System.out.println("Svaret på livet, universet og alt det der: " + tal);

Her slår computeren op i hukommelsen, læser indholdet af tal-variablen og skriver det ud til skærmen (+'et vil blive forklaret i næste afsnit).


Efter 2. tildeling

Variabler kan, som navnet siger, ændre værdi. Det gør vi ved at tildele variablen en ny værdi:

  tal = 42;

Herefter er den gamle værdi fuldstændigt glemt og erstattet med den nye. Når programudførelsen når et punkt, hvor variablen læses, vil det være den nye værdi, 42, der gælder.

I en tildeling læses værdien på højre side og gemmes i variablen på venstre side

Herunder er eksemplet i sin helhed (den væsentlige del af koden er fremhævet med fed):

// Eksempel på brug af en variabel
// koden skal være i filen Variabler.java
public class Variabler
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  int tal;
  tal = 22;
  System.out.println("Svaret på livet, universet og alt det der: " + tal);

  tal = 42;
  System.out.println("Undskyld, svaret er: " + tal);
 }
}

Svaret på livet, universet og alt det der: 22
Undskyld, svaret er: 42

2.2.2 Sammensætte strenge med +

Som det er vist i ovenstående eksempel, kan vi med tegnet + sætte strenge sammen med noget andet:

  System.out.println("Svaret på livet, universet og alt det der: " + tal);

Herunder sætter vi to strenge sammen:

// Sammensæt to strenge med +
// koden skal være i filen HejVerden2.java
public class HejVerden2
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  System.out.println("Hej " + "Verden!");
 }
}

Hej Verden!

Herunder skriver vi en streng og tallet 42 ud:

public class HejVerden3
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  System.out.println("Svaret på livet, universet og alt det der: " + 42);
 }
}

Svaret på livet, universet og alt det der: 42

Det, der egentlig sker, er, at det hele bliver sat sammen til én streng, og den sendes til System.out.println().

En streng + noget andet sættes sammen til en samlet streng

2.2.3 Beregningsudtryk

Man kan erklære flere variabler på samme linie:

  int antalHunde, antalKatte, antalDyr;
  antalHunde = 5;
  antalKatte = 8; 

Tildelinger kan indeholde regneudtryk på højre side af lighedstegnet. Udtrykket antalHunde + antalKatte udregnes, og resultatet lægges i variablen på venstre side (det er ikke tilladt at have beregningsudtryk på venstre side):

  antalDyr = antalHunde + antalKatte;

Beregningsudtrykkene undersøges af Java ved at indsætte værdien af variablerne. Her indsætter Java 5 + 8 og får 13, som lægges i antalDyr.

public class Dyreinternat
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int antalHunde, antalKatte, antalDyr;
  antalHunde = 5;
  antalKatte = 8; 

  //udregn summen
  antalDyr = antalHunde + antalKatte;

  // udskriv resultatet
  System.out.println("Antal dyr: " + antalDyr);

  antalHunde = 10;

  // antalDyr er uændret
  System.out.println("Antal dyr nu: " + antalDyr);
 }
}

Antal dyr: 13
Antal dyr nu: 13

Beregningen sker én gang på det tidspunkt, hvor kommandoen udføres2. Derfor er antalDyr's værdi ikke påvirket af at vi sætter antalHunde til noget andet efter udregningen.

Ligesom i almindelig matematik har * (multiplikation) og / (division) højere prioritet end + og -.

I Java skrives
”9 divideret med 3” som 9/3
”3 gange 3” som 3*3

Man kan ikke som i almindelig matematisk notation undlade at skrive gangetegn.

Resultatet af en heltalsudregning er også et heltal. Det skal man være opmærksom på ved division, hvor eventuelle decimaler efter kommaet smides væk. Heltalsudregningen 13 / 5 giver altså 2, fordi 5 går op i 13 to gange3.

Et heltal divideret med et heltal giver et heltal
95 / 100 giver 0

Ønsker man at få et kommatal som resultat af divisionen, skal et eller begge af tallene være kommatal. Eksempelvis giver 95.0 / 10 kommatallet 9.5.

2.2.4 Kommatal

Der findes mange andre variabeltyper end heltalstypen int. Hvis man vil regne med kommatal, bruger man typen double. En variabel af typen double erklæres med:

 double højde;

De følgende afsnit bruger noget matematik, mange lærer i gymnasiet. Hvis du ikke kender så meget til matematik, gør det ikke noget. Præcis, hvad der udregnes og formlerne bag det, er ikke så vigtigt i denne sammenhæng. Det vigtige er at forstå, hvordan man arbejder med tal i Java.

Her er et eksempel på beregning af en cylinders rumfang:

//
// Beregning af rumfang for en cylinder
//
public class Cylinderberegning
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  double radius;
  radius = 5.0;

  double højde = 12.5;

  //beregn rumfang
  double volumen = radius * radius * højde * 3.14159;

  System.out.println("Cylinderens højde: " + højde);
  System.out.println("Cylinderens radius: " + radius);
  System.out.println("Cylinderens volumen: " + volumen);
 }
}

Cylinderens højde: 12.5
Cylinderens radius: 5.0
Cylinderens volumen: 981.7468749999999

Læg mærke til, at man godt kan erklære en variabel og tildele den værdi i samme linie:

 double højde = 12.5;

er altså det samme som:

 double højde;
 højde = 12.5;

Her er et eksempel på en skatteberegning, der viser nogle flere fif:

//
// Skatteberegning (Inspireret af Hallenberg og Sestoft, IT-C, København)
//
public class Skatteberegning 
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  double indkomst = 300000;
  double ambi, pension, bundskat;

  ambi = indkomst * 0.08;
  pension = indkomst * 0.01;
  indkomst = indkomst - (ambi + pension);
  bundskat = (indkomst - 33400) * 0.07;

  System.out.println("AMBI: " + ambi);
  System.out.println("Særlig pensionsopsparing: " + pension);
  System.out.println("Bundskat: " + bundskat);
 }
}

AMBI: 24000.0
Særlig pensionsopsparing: 3000.0
Bundskat: 16772.0

Udregninger sker normalt fra venstre mod højre, men ligesom i den almindelige matematik kan man påvirke udregningsrækkefølgen ved at sætte parenteser:

  bundskat = (indkomst - 33400) * 0.07;

2.2.5 Matematiske funktioner

De matematiske funktioner som sinus, cosinus, kvadratrod osv. kaldes i Java med Math.sin(x), Math.cos(x), Math.sqrt(x) osv., hvor x er en variabel, et fast tal eller et beregningsudtryk.

Vi kan f.eks. lave en tabel over værdierne af kvadratrod-funktionen Math.sqrt()4 for x=0 til x=10 med programmet (senere, i afsnittet om løkker, vil vi se en smartere måde).

public class Kvadratrod
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  System.out.println("kvadratroden af 0 er " + Math.sqrt(0));
  System.out.println("kvadratroden af 1 er " + Math.sqrt(1));
  System.out.println("kvadratroden af 2 er " + Math.sqrt(2));
  System.out.println("kvadratroden af 3 er " + Math.sqrt(3));
  System.out.println("kvadratroden af 4 er " + Math.sqrt(4));
  System.out.println("kvadratroden af 5 er " + Math.sqrt(5));
  System.out.println("kvadratroden af 6 er " + Math.sqrt(6));
  System.out.println("kvadratroden af 7 er " + Math.sqrt(7));
  System.out.println("kvadratroden af 8 er " + Math.sqrt(8));
  System.out.println("kvadratroden af 9 er " + Math.sqrt(9));
  System.out.println("kvadratroden af 10 er " + Math.sqrt(10));
 }
}

kvadratroden af 0 er 0.0
kvadratroden af 1 er 1.0
kvadratroden af 2 er 1.4142135623730951
kvadratroden af 3 er 1.7320508075688772
kvadratroden af 4 er 2.0
kvadratroden af 5 er 2.23606797749979
kvadratroden af 6 er 2.449489742783178
kvadratroden af 7 er 2.6457513110645907
kvadratroden af 8 er 2.8284271247461903
kvadratroden af 9 er 3.0
kvadratroden af 10 er 3.1622776601683795

Her er et program, der udregner længden af den skrå side (hypotenusen) af en retvinklet trekant ud fra længden af dens to lige sider (kateder): kvadratroden af a²+b², hvor a og b er længderne af de to sider:

public class Trekant
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  double a, b, hypotenuse;
  a = 3;
  b = 4;
  hypotenuse = Math.sqrt(a*a + b*b);
  System.out.println("En retvinklet trekant med sider "+a+" og "+b);
  System.out.println("har hypotenuse "+hypotenuse);
 }
}

En retvinklet trekant med sider 3.0 og 4.0
har hypotenuse 5.0

Her er et tilsvarende program, der udregner hypotenusen ud fra længden af en af de andre sider og den modstående vinkel. Det gøres ud fra formlen a/sin(v), hvor a er længden af siden, og v er vinklen (i radianer):

public class Trekant2
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  double a, v, hypotenuse;
  a = 10;
  v = 0.3; // svarer til ca. 34 grader.
  hypotenuse = a/Math.sin(v);
  System.out.println("Hypotenusen har længden: "+hypotenuse);
 }
}

Hypotenusen har længden: 33.838633618241225

Ud over de almindelige matematiske funktioner findes også Math.random(), der giver et tilfældigt tal mellem 0 og 0.999999...

2.2.6 Kald af metoder

Math.sqrt(), Math.sin() og de andre matematiske funktioner og andre kommandoer, f.eks. System.out.println(), kaldes under et metoder.

En metode er en navngiven programstump, der kan gøre et eller andet eller beregne en værdi. F.eks. gør System.out.println() det, at den skriver tekst på skærmen, og Math.sqrt() beregner en kvadratrod. Når en metode nævnes i teksten, skriver vi altid ”()” bagefter, så man kan se, at det er en metode.

Nedenstående linie indeholder et metodekald:

  hypotenuse = a/Math.sin(v);

Math.sin er navnet på metoden, og man kalder det v, der står inde i ”()”, for argumentet eller parameteren.

Et metodekald er en nævnelse af en metodes navn efterfulgt af de rigtige parametre. Parametrene er omgivet af parenteser.

Ved et kald uden parametre skal man stadig have parenteserne med. Math.random() skal kaldes uden parametre. Her er et eksempel på et metodekald af Math.random():

  double tilfældigtTal; 
  tilfældigtTal = Math.random();
Ved et metodekald kan man som parameter indsætte ethvert udtryk, der giver et resultat af den rigtige type

Alt, der giver et resultat af den rigtige type, er altså tilladt: Konstanter, variabler, regneudtryk og resultatet af et andet metodekald:

  double v,x;
  x = Math.sin(0.1);       // konstant som parameter
  x = Math.sin(v);        // variabel som parameter
  x = Math.sin(Math.sqrt(0.3)); // værdi af andet metodekald som parameter

Vi vil i kapitel 4 se, hvad der sker, når computeren udfører et metodekald, samt lære, hvordan man kan lave sine egne metoder.

2.2.7 Logiske variabler

En boolesk5 variabel, også kaldet en logisk variabel, kan kun indeholde værdierne sand eller falsk. Den bruges oftest til at huske, om noget er sandt eller ej, men kan også bruges til at repræsentere noget, der kun har to tilstande, f.eks. om en lampe er tændt eller slukket.

Variabeltypen hedder boolean, og den erklæres med f.eks.:

  boolean detErForSent;

En boolesk variabel kan kun sættes til værdierne true eller false. F.eks.:

  detErForSent = false;

På højre side af lighedstegnet kan stå et logisk udtryk, dvs. et udsagn, der enten er sandt eller falsk, f.eks. "klokken er over 8" (her forestiller vi os, at vi har variablen klokken).

  detErForSent = klokken > 8;

Udtrykket klokken > 8 undersøges af Java ved at indsætte værdien af variablen i regneudtrykket og derefter afgøre, om udsagnet er sandt. Hvis f.eks. klokken=7, står der 7>8, det er ikke sandt, og detErForSent får værdien false. Hvis klokken=10, står der 10>8, det er sandt, og detErForSent får værdien true.

2.2.8 Opgaver

 1. Skriv et program, som ud fra længde og bredde på et rektangel udskriver dets areal.

 2. Skriv et program, som for ligningen y=3*x*x+6*x+9 udskriver værdien af y for x=7.

 3. Skriv et program, som omregner et beløb fra dollar til euro (f.eks. kurs 95).

 4. Skriv et program, som udskriver tre tilfældige tal (lavet med Math.random()), deres sum og gennemsnittet.

 5. Hvad skriver følgende program ud? Regn det ud uden at køre programmet.

public class Tildelinger
{
 public static void main(String[] arg)
 {
  int a, b, c, d;
  a = 5;
  b = 6;
  c = 7;
  d = 8;
  System.out.println("a er "+a+", b er "+b+", c er "+c+", d er "+d);

  a = b + d;
  d = c + a;
  System.out.println("a er "+a+", b er "+b+", c er "+c+", d er "+d);

  b = a;
  d = c;
  System.out.println("a er "+a+", b er "+b+", c er "+c+", d er "+d);
 }
}

2.3 Betinget udførelse

Indtil nu har vores programmer været fuldstændig forudsigelige. Vi har bedt computeren om at udføre den ene kommando efter den anden uanset udfaldet af de tidligere kommandoer.


Logikken i en if-sætning

I programmer kan man påvirke programudførelsen ved at indføre betingelser, der fortæller, at en del af programmet kun skal gennemløbes, hvis betingelsen er opfyldt.

Det består af et udtryk, der enten er sandt eller falsk, og noget, der afhænger af dets sandhedsværdi (se rutediagrammet til højre).

Alle er bekendte med betingelser fra deres dagligdag, f.eks.:

I Java er syntaksen

  if (betingelse) kommando;

For eksempel:

if (alder >= 18) System.out.println("Du er myndig");

if (alkoholpromille > 0.5) System.out.println("Lad bilen stå");

if (pris < 500) System.out.println("Jeg køber den!");

if (alder == 18) System.out.println("Du er præcis atten år.");

if (alder != 18) System.out.println("Du er ikke atten.");

Udtrykkene i parenteserne er logiske udtryk (eller booleske udtryk). På dansk er sætningen "over 18" tvetydig: skal man være OVER 18, dvs. 19, for at være myndig? Java har derfor to forskellige sammenligningsoperatorer: a >= b undersøger, om a er større end eller lig med b, mens a > b undersøger om a er større end b. I appendiks afsnit 2.11.6 findes en oversigt over sammenligningsoperatorerne.


Rutediagram for Alder

Herunder et komplet eksempel på et program, der afgør, om man er myndig. Programkoden, udtrykt på dansk, kunne være: hvis alder er større end 18, så skriv "Du er myndig".

I et program skriver man:

public class Alder
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int alder;
  alder = 15;

  if (alder >= 18)
   System.out.println("Du er myndig.");

  System.out.println("Du er " + alder + " år.");
 }
}

Du er 15 år.

Kommandoen System.out.println("Du er myndig") bliver kun udført, hvis betingelsen (alder >= 18) er sand. I dette tilfælde er alder = 15, og der bliver ikke skrevet noget ud. Hvis vi ændrer i programmet, så alder = 18, er betingelsen (alder >= 18) sand, og vi får:

Du er myndig.
Du er 18 år.

Programudførelsen fortsætter under alle omstændigheder efter betingelsen, så uafhængigt af udfaldet vil den sidste linie blive udført.

Bemærk, oversætteren er ligeglad med indrykning, linieskift etc. Det er teksten, der tæller. Vi kunne lige så godt have skrevet

  if (alder >= 18) System.out.println("Du er myndig.");

eller for den sags skyld

  if (alder >= 18) 
System.out.println("Du er myndig.");

... men det sidste er en dårlig stil, for det gør det sværere at læse kildeteksten. Normalt indrykker man 2-4 tegn, når en kommando er betinget.

2.3.1 if-else


Logikken i en if-else-sætning

Hvis vi ønsker at gøre én ting, hvis betingelsen er sand, og en anden ting, hvis betingelsen er falsk, kan vi føje en else-del til vores if-sætning. Denne del vil kun blive udført, hvis betingelsen er falsk. Syntaksen er:

  if (betingelse) kommando1;
  else kommando2;

Eksempelvis:

public class Alder2
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int alder;
  alder = 15;

  if (alder >= 18)
   System.out.println("Du er myndig.");
  else
   System.out.println("Du er ikke myndig.");

  System.out.println("Du er " + alder + " år.");
 }
}

Du er ikke myndig.
Du er 15 år.

Ændrer vi så alder = 18, er betingelsen (alder >= 18) sand, og vi får resultatet

Du er myndig.
Du er 18 år.

Det er selvfølgelig lidt kedeligt at kunne se direkte i vores program uden at køre det, om en betingelse er opfyldt. I virkeligheden er betingelser kun nyttige, når forgreningen afhænger af nogle ydre omstændigheder, f.eks. af brugerens indtastning eller af værdien af en variabel fra en anden del af programmet.

Hvis du bare vil prøve, kan du lave et ikke-forudsigeligt program med Math.random(). I afsnittet "Avanceret" i slutningen af kapitlet kan du læse om, hvordan man indlæser fra tastaturet.

xxx Bemærk at man med fordal kan kæde if-else-sætninger sammen. F.eks.:

  if (alder >= 18)
   System.out.println("Du er myndig.");
  else if (alder >= 13)
   System.out.println("Du er teenager og ikke myndig.");
  else if (alder >= 2)
   System.out.println("Du er et barn og ikke myndig.");
  else
   System.out.println("Du er et spædbarn.");

2.3.2 Opgaver

 1. Lav et veksleprogram fra dollar til euro. Det skal påregne en kommission på 2 %, dog mindst 0,5 euro.

 2. Skriv et program, der beregner porto for et brev. Inddata er brevets vægt (i gram). Uddata er prisen for at sende det som A-post i Danmark.

 3. Skriv et program, som finder det største og det mindste af tre tal.

Afprøv programmerne med forskellige værdier, enten ved at bruge Math.random() eller indlæse værdierne fra tastaturet (beskrevet i afsnit 2.12.1 Indlæsning fra tastaturet).

2.4 Blokke

En blok er en samling af kommandoer. Den starter med en blokstart-parentes { og slutter med en blokslut-parentes}.6

En blok grupperer flere kommandoer, så de udføres samlet

Blokke bruges blandt andet, hvis man vil have mere end førstkommende linie udført i en betingelse. Herunder udføres to kommandoer, hvis betingelsen er opfyldt, og to andre, hvis betingelsen ikke er opfyldt:

public class Alder3
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int alder;
  alder = 15;


  if (alder >= 18) 
  { // blokstart
   System.out.println("Du er " + alder + " år.");
   System.out.println("Du er myndig.");
  } // blokslut 
  else 
  { // blokstart
   System.out.println("Du er kun " + alder + " år.");
   System.out.println("Du er ikke myndig.");
  } // blokslut
 }
}

Du er kun 15 år.
Du er ikke myndig.

2.4.1 Indrykning

Læg mærke til, hvordan programkoden i blokkene i ovenstående eksempel er rykket lidt ind. Det gør det lettere for programmøren at overskue koden, så han/hun kan se, hvilken {-parentes der hører sammen med hvilken }-parentes7.

Det er god skik at bruge indrykning i en blok
Indrykning gør programmet meget nemmere at overskue

Her er det samme program uden indrykning. Det er sværere at overskue nu (man kunne måske komme til at tro, at de nederste to linier bliver udført uafhængigt af if-sætningen):

public class Alder3UheldigIndrykning{
public static void main(String[] arg) 
{int alder;
alder = 15;
if (alder >= 18) {
System.out.println("Du er " + alder + " år.");
System.out.println("Du er myndig");
} else {
System.out.println("Du er kun " + alder + " år.");
System.out.println("Du er ikke myndig");
}}}

De fleste udviklingsværktøjer har funktioner til at rykke flere liniers kode ind og ud (i JBuilder gøres det ved at markere en tekst, og trykke Tab for at rykke ind og skift-Tab for at rykke ud).

2.5 Løkker

En løkke er en gentaget udførelse af en kommando, igen og igen. Hvor mange gange løkken udføres afhænger af et logisk udtryk.

2.5.1 while-løkken


Logikken i en while-løkke

while-løkken har formen:

  while (betingelse) kommando;

Kommandoen udføres igen og igen, så længe betingelsen er opfyldt. Dvs. før kommandoen udføres, undersøges betingelsen, og det kontrolleres, at den er opfyldt (se rutediagrammet til højre).

Oftest grupperer man flere kommandoer i en blok:

public class Alder4
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int alder;
  alder = 15;

  while (alder < 18)
  {
   System.out.println("Du er "+alder+" år. Vent til du bliver ældre.");
   alder = alder + 1;
   System.out.println("Tillykke med fødselsdagen!");
  }

  System.out.println("Nu er du "+alder+" år og myndig.");
 }
}

Du er 15 år. Vent til du bliver ældre.
Tillykke med fødselsdagen!
Du er 16 år. Vent til du bliver ældre.
Tillykke med fødselsdagen!
Du er 17 år. Vent til du bliver ældre.
Tillykke med fødselsdagen!
Nu er du 18 år og myndig.

Før løkken starter, har alder en startværdi på 15. Under hvert gennemløb tælles variablen en op. På et tidspunkt, når alder er talt op til 18, er betingelsen ikke mere opfyldt, og programudførelsen fortsætter efter løkken.


Rutediagram for noget af Alder4Med en løkke kan vi lave Kvadratrod-programmet nemmere. I stedet for at skrive den samme kommando igen og igen kan vi lave en løkke (sammenlign med Kvadratrod afsnit 2.2.5).

public class Kvadratrod2
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int n;
  n = 0;

  while (n <= 10)
  {
   System.out.println("kvadratroden af "+n+" er " + Math.sqrt(n));
   n = n + 1;
  }
 }
}

kvadratroden af 0 er 0.0
kvadratroden af 1 er 1.0
kvadratroden af 2 er 1.4142135623730951
kvadratroden af 3 er 1.7320508075688772
kvadratroden af 4 er 2.0
kvadratroden af 5 er 2.23606797749979
kvadratroden af 6 er 2.449489742783178
kvadratroden af 7 er 2.6457513110645907
kvadratroden af 8 er 2.8284271247461903
kvadratroden af 9 er 3.0
kvadratroden af 10 er 3.1622776601683795

En tællevariabel er en variabel, der tælles op i en løkke, indtil den når en bestemt øvre grænse. I eksemplerne ovenfor bruges alder og n som tællevariabler.

Herunder udskriver vi 7-tabellen ved hjælp af tællevariablen n:


Rutediagram for Syvtabel

public class Syvtabel
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int n;
  n = 1;

  while (n <= 10)
  {
   System.out.println(n+" : "+ 7*n);
   n = n + 1;
  }
 }
}

1 : 7
2 : 14
3 : 21
4 : 28
5 : 35
6 : 42
7 : 49
8 : 56
9 : 63
10 : 70

Tællevariabel-formen er den mest almindelige for løkker, men man kan sagtens komme ud for andre former for løkker. Der kan f.eks. godt indgå et regneudtryk i betingelsen.

2.5.2 for-løkken

for-løkken er specielt velegnet til løkker med en tællevariabel. Den har formen

  for (initialisering; betingelse; opdatering) kommando;


Strukturen i en for-løkkeDet kan indenad læses som "for startværdi, så længe betingelse udfør: kommando og opdatering, f.eks. "for alder = 15, så længe alder < 18 udfør: Skriv "du er.." og tæl alder 1 op".


Rutediagram for Syvtabel2
(samme som for Syvtabel)

En for-løkke og en while-løkke supplerer hinanden. De har præcis samme funktion, men for-løkken er mere kompakt og bekvem, når man ønsker at lave en almindelig løkke, der udføres et bestemt antal gange. Dette program gør det samme som Syvtabel-eksemplet, men med en for-løkke:

public class Syvtabel2
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  int n;
  for (n=1; n<=10; n=n+1)
   System.out.println(n+" : "+ 7*n);
 }
}

Programmører er dovne væsner og bruger ofte for-løkken til optælling, fordi der skal skrives mindre end i en while-løkke.

Man ser også ofte, at de bruger operatoren ++ til at tælle en variabel op i en løkke: "alder++" svarer altså til "alder=alder+1", men med mindre skrivearbejde.

Tilsvarende findes --, som tæller en variabel en ned, f.eks. alder--.

2.5.3 Indlejrede løkker

En betingelse eller en løkke kan stå ethvert sted i en metode, og altså også inden i en anden løkke eller en betingelse.

Herunder har vi syvtabellen igen, men denne gang "brokker" programmet sig, når det når op på 6, og efter 8 skriver den "ved ikke" i stedet for at regne resultatet ud.

public class Syvtabel3
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  for (int n=1; n<=10; n++) // n++ gør det samme som n=n+1
  {
   if (n == 6) System.out.println("puha, nu bliver det svært.");

   if (n < 8)  System.out.println(n+" : "+ 7*n);
   else System.out.println(n+" : (ved ikke)");
  }
 }
}

1 : 7
2 : 14
3 : 21
4 : 28
5 : 35
puha, nu bliver det svært.
6 : 42
7 : 49
8 : (ved ikke)
9 : (ved ikke)
10 : (ved ikke)

Man kan lave løkker i løkker. Herunder udregner vi n*7 ved at lægge 7 sammen n gange:

public class Syvtabel4
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  for (int n=1; n<=10; n=n+1)
  {
   int sum = 0;
   for (int j=0; j<n; j++) sum = sum + 7;

   System.out.println(n+" : "+ sum);
  }
 }
}

1 : 7
2 : 14
3 : 21
4 : 28
5 : 35
6 : 42
7 : 49
8 : 56
9 : 63
10 : 70

2.5.4 Uendelige løkker

Hvis programmøren ikke er omhyggelig, kan han komme til at lave en løkke, hvor betingelsen vedbliver at være sand. Så bliver programudførelsen i løkken i al evighed (eller indtil brugeren afbryder programmet).

Lad os f.eks. sige, at programmøren er kommet til at skrive '-' i stedet for '+' i opdateringen af n i while-løkken fra Syvtabel-programmet. Nu vil computeren tælle nedad:

public class SyvtabelFejl
{
 public static void main(String[] arg) 
 {
  for (int n=1; n<=10; n=n-1)
   System.out.println(n+" : "+ 7*n);
 }
}

1 : 7
0 : 0
-1 : -7
-2 : -14
-3 : -21
-4 : -28

... og så videre i det uendelige. Løkken vil aldrig stoppe, fordi n vedbliver at være mindre end8 10.

En anden faldgrube er at komme til at sætte et semikolon efter en while-løkke:

  while (n <= 10);

Oversætteren vil tro, at der ikke er nogen kommando, der skal udføres, og blot undersøge betingelsen igen og igen og igen og igen... Da n ikke ændrer sig, vil programmet aldrig stoppe.

Det er programmørens ansvar at sikre, at betingelsen i en løkke på et tidspunkt ikke mere opfyldes, så programmet ikke går i uendelig løkke9.

2.5.5 Opgaver

Prøv at køre hvert af de foregående eksempler, og forvis dig om, at du forstår dem.
Mange værktøjer understøtter trinvis gennemgang til fejlfinding (eng.: debugging). Prøv trinvis gennemgang i dit udviklingsværktøj, og hold øje med variablerne (i JBuilder og JDeveloper gøres det med F8 "step over").

 1. Lav et program, der tæller nedad fra 10 til 1.

 2. Lav et program, der udregner værdien af 1+2+3+ ... +20 med en løkke.

 3. Lav et program, der udskriver 2-tabellen, 3-tabellen, .. op til 10-tabellen.

 4. Skriv et program, som for ligningen y=3*x*x+6*x+9 udskriver værdierne af y for x=0, x=1,x= 2, x=3 ... x=10. Ret det derefter til at skrive ud for x=0,x=10,x=20,x=30...x=100.

2.6 Værditypekonvertering

Java er det, man kalder et stærkt typet sprog. Det betyder, at alle variabler og værdier har en bestemt type gennem hele deres levetid, og at der er visse begrænsninger for, hvilke værdier man kan tildele en variabel. Når man først har vænnet sig til det, er det en stor hjælp, fordi oversætteren på denne måde ofte fanger fejl i programmerne. Desuden gør det, at computeren hurtigere kan udføre beregninger.

I Java kan man f.eks. ikke lægge en double-værdi ind i en int-variabel:

 int x;
 x = 2.7; // Oversætterfejl: Possible loss of precision: double, required: int.

Forsøger man, vil man få en oversætter-fejl. Årsagen til, at vi i Java ikke kan gemme 2.7 i x, kan forstås på to måder, der begge er rigtige og gyldige.

 1. x har kun plads i lageret til at gemme hele tal.

 2. x er erklæret som en int og skal derfor blive ved med at være en int. I de efterfølgende beregninger kan det have stor betydning, om x har en kommadel. Programmøren skal derfor kunne se på, hvordan x er erklæret, og derefter være helt sikker på, hvilke værdier x kan indeholde.

For at kunne gemme 2.7 i x bliver man derfor nødt til at lave 2.7 om til en int-værdi. Det kaldes at typekonvertere værdien (eng.: cast). Dette er ikke helt uden problemer:

Af disse årsager bliver man i nogle tilfælde nødt til eksplicit at fortælle oversætteren, at den skal foretage en konvertering af værdien til en anden type.

2.6.1 Eksplicit typekonvertering

Man konverterer en værdi til en anden type ved at skrive det eksplicit med:

 int x;
 x = (int) 2.7;

Inde i parentesen skriver man typen, som værdien lige til højre skal konverteres til.

Denne form for typekonvertering runder altid ned10 til nærmeste hele tal11.

2.6.2 Implicit typekonvertering

Implicit (værdi-)typekonvertering betyder, at oversætteren selv laver konverteringen, uden at programmøren behøver at skrive noget særligt om, at den skal gøre det.

 double y;
 y = 4;  // OK: Implicit værdi-typekonvertering.

Selvom 4 er en int-værdi, kan y godt indeholde den, da den svarer til double-værdien 4.0. Denne form for konvertering er således ikke nær så problematisk som i det tidligere eksempel.

En tommelfingerregel i Java er, at når modtagertypen kan indeholde hele intervallet af mulige værdier for afsendertypen, kan den være implicit. I appendiks 2.11.2 sidst i dette kapitel findes en tabel over typerne.

2.6.3 Misforståelser omkring typekonvertering

Bemærk, at det kun er værdien, der bliver konverteret. Variablen bliver ikke ændret.

 int x;
 double y;
 y= 2.7;
 x= (int) y;       // punkt A
 System.out.println(x);
 System.out.println(y); // y er upåvirket af typekonverteringen

2
2.7

Man kunne måske fristes til at tro, at i punkt A konverteres variablen y til en variabel af typen int, men det ville så betyde, at den sidste linie i uddata skulle være 2. Men husk at:

En variabels type er altid, som den er erklæret - den kan ikke ændre type

Det, der sker i ovenstående, er, at y's værdi (2.7) læses, en konverteret værdi (2) beregnes og denne værdi lægges ind i x.

En anden misforståelse er at tro, at oversætteren kan se, at noget er lovligt ud fra de øvrige programlinier, f.eks.:

 int x;
 double y;
 y= 4.0;
 x= y; // Fejl - her stopper oversætteren med "Possible loss of precision"

I ovenstående tilfælde kunne man tro, at man kan bruge implicit typekonvertering, fordi oversætteren kan se, at y altid er 4.0, og at der derfor ikke går information tabt. Men så klog er oversætteren ikke. Når den skal afgøre, om den kan lave implicit typekonvertering, kigger den kun på typerne af variabler og værdier. Den skeler ikke til resten af programmet12.

2.7 Fejl

Som sagt udfører computeren programmet instruktion for instruktion som en kogebogsopskrift. Computeren forstår ikke programmet, men udfører blot det, programmøren (kogebogsforfatteren) har skrevet.

2.7.1 Indholdsmæssige (logiske) fejl

Da maskinen ikke forstår programmet, kan den heller ikke rette op på fejlene i programmørens opskrift eller forstå, hvad programmøren "mener" med det, han skrev. Man kan altså sagtens komme til at lave et program, der gør noget andet end det, programmøren har tilsigtet:

public class ProgramMedFejl
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  System.out.println("Hej Verdne!");
  int sum = 2 - 2;
  System.out.println("2 og 2 er "+sum);
 }
}

Hej Verdne!
2 og 2 er 0

Dette eksempel har en stavefejl og en forkert udregning. I afsnit 2.5.4 om uendelige løkker så vi en anden fejl, der gjorde, at programmet aldrig stoppede. Et andet eksempel kunne være et skatteprogram, der glemmer at tage højde for bundfradraget.

2.7.2 Sproglige fejl

Mens computeren ikke har mulighed for at finde indholdsmæssige fejl i programmerne, kan den godt finde sproglige og syntaksmæssige problemer, dvs. hvis kildekoden gør brug af ukendte variabler eller metoder eller ikke er gyldig i forhold til sprogets syntaks (den formelle definition af, hvordan man skriver javakode).

Hvis der er sproglige fejl i kildekoden, kan den ikke oversættes til bytekode, så man kan altså overhovedet ikke komme til at prøve sit program. De følgende instruktioner er alle forkerte og vil blive fanget under oversættelsen af programmet. Ofte kan fejlmeddelelsen overraske lidt, men med lidt øvelse kan man lære at forstå den "firkantede" måde, som computeren "tænker" på:

  System.out.println("Hej verden!);

Her mangler en slut-" til at markere, hvor strengen stopper. Oversætteren skriver unclosed character literal. Den kan ikke regne ud, at strengen slutter lige før ')'.

  System.out.pintln("Hej verden!");

Kaldet til println er stavet forkert. Oversætteren skriver method pintln(java.lang.String) not found in class java.io.PrintStream. Den kan ikke finde ud af, at man mener println (med r) i stedet for pintln.

  system.out.println("Hej verden!");

System er stavet forkert (med småt). Oversætteren skriver cannot access class system.out; neither class nor source found for system.out. Den skelner mellem store og små bogstaver og kan ikke se, at man mener System (med stort) i stedet for system.

  System.out.println(Hej verden!);

Der mangler " til at markere, hvor strengen starter og slutter. Oversætteren skriver ')' expected og peger lige efter Hej. Den forstår ikke at "Hej verden!" er en tekststreng, når "-tegnene mangler, og mener derfor, at 'Hej' og 'verden!' skal behandles adskilt.

Når man skal finde en fejl, gælder det om at nærlæse fejlmeddelelsen og programkoden omkring stedet, hvor fejlen er, og at huske, at computeren følger faste regler, men ikke forstår, hvad der foregår. F.eks. er den sidste fejlmeddelelse ')' expected ikke særlig sigende, da fejlen formentlig er, at der mangler "-tegn.

Det kan være banaliteter, der er årsag til sprogfejl. Det giver ofte anledning til sprogfejl, at folk glemmer, at der er forskel på store og små bogstaver.

Java skelner altid mellem store og små bogstaver
Det er god stil konsekvent at skrive klassenavne med stort og variabler og metoder med småt

2.7.3 Køretidsfejl

Visse fejl opstår først ved udførelsen af programmet. Selvom alting er syntaktisk korrekt, opstår der alligevel en undtagelse fra den normale programudførelse.

Herunder ses et program, der stopper på grund af division med 0.

public class ProgramMedFejl2
{
 public static void main (String[] arg)
 {
  int a,b,c;

  a = 5;
  b = 6;

  c = b/(a-5);
  System.out.println("c = "+c);
 }
}

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at ProgramMedFejl2.main(ProgramMedFejl2.java:10)

Køretidsfejl forårsager, at der opstår en undtagelse (eng.: exception), som, hvis den ikke håndteres, stopper programudførelsen (populært: programmet går ned).

Dette vil blive behandlet grundigere i kapitlet om undtagelser.

2.8 Test dig selv

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.9 Resumé

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.9.1 Gode råd om programmering

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.10 Opgaver

Oversæt og kør et af dine egne programmer fra kommandolinien (se afsnit 2.1.3).

2.10.1 Befordringsfradrag

Lav et program, som udregner befordringsfradraget (det, der kan trækkes fra i skat ud fra, hvor langt der er mellem arbejde og hjem).

 1. Udregn, og udskriv fradraget pr. dag fra 25 til 75 km på hver sin linie.

 2. Udregn, og udskriv fradraget pr. dag fra 25 til 150 km på hver sin linie.

 3. Udregn, og udskriv fradraget pr. dag fra 10 til 150 km på hver sin linie. Kun hver 10. km udskrives (10km, 20km, 30km...). Reglerne for fradraget for år 2000 var følgende:
  første 24 km intet fradrag
  25 - 100 km 154 øre pr. km
  over 100 km 77 øre pr. km

2.10.2 Kurveprogram

 1. Skriv et program, der udskriver grafen over kvadratrod-funktionen (Math.sqrt()).
  Vink: Når du vil skrive en "*" uden linieskift, kan du bruge System.out.print("*") (dvs. uden 'ln'). Når du vil skifte linie, kan du bruge System.out.println() uden parametre.

 2. Lav kurveprogrammet om, så det i stedet viser kurven over polynomiet 0.2*x*x +0.5*x +2. Lav programmet, så det er nemt at se, hvor man skal rette for at ændre funktionen, intervalstart, intervalslut, skalering og forskydning af y-aksen. Dvs. lav det til variabler, og brug kommentarer til at markere stederne i programmet.

 3. Lav om på kurvetegningsprogrammet, så kurven ikke er udfyldt, men tegnes som en streg.

 4. Eventuelt: Udvid kurveprogrammet til at udregne det totale antal af stjerner, der skrives ud (udregn integralet af funktionen numerisk ved at summere arealet under grafen). Er det nemmest at gøre løbende, mens stjernerne tegnes, eller bagefter? Hvordan ville du gøre på den ene og på den anden måde?

2.11 Appendiks

Dette afsnit sætter det, du har lært i kapitlet, i system og kan senere bruges som opslagsværk. Enkelte steder står der noget, som ikke er gennemgået endnu, men som er med for helhedens skyld.

2.11.1 Navngivningsregler

Variabler og metoder bør have lille startbogstav.
Eksempler: n, alder, tal, talDerSkalUndersøges, main(), println(), sqrt().

Klasser bør have stort startbogstav.
Eksempler: HejVerden, Cylinderberegning, Syvtabel2

Består navnet af flere ord, stryger man normalt mellemrummene og lader hvert af de efterfølgende ord starte med stort (nogen bruger også understreg _ som mellemrum).

Da visse styresystemer endnu ikke understøtter æ, ø og å i filnavne, bør man undgå disse i klassenavne.

2.11.2 De simple typer

Her er en oversigt over alle de simple variabeltyper i Java.

Type

Art

Antal bit

Mulige værdier

Standardværdi

byte

heltal

8

-128 til 127

0

short

heltal

16

-32768 til 32767

0

int

heltal

32

-2147483648 til 2147483647

0

long

heltal

64

-9223372036854775808 til 9223372036854775807

0

float

kommatal

32

±1.40239846E-45 til ±3.40282347E+38

0.0

double

kommatal

64

±4.94065645841246544E-324 til

±1.79769313486231570E+308

0.0

char

unicode

16

\u0000 til \uffff (0 til 65535)

\u0000

boolean

logisk

1

true og false

false

De vigtigste er int, double og boolean. I enkelte tilfælde bliver long og char også brugt, mens byte, short og float meget sjældent bruges.

2.11.3 Værditypekonvertering

Konvertering til en anden type sker automatisk (implicit) i tilfælde, hvor der ikke mistes information (forstået på den måde, at intervallet af de mulige værdier udvides), dvs.

 • fra byte til short, int, long, float eller double

 • fra short til int, long, float eller double

 • fra int til long, float eller double

 • fra long til float eller double

 • fra float til double.

Den anden vej, dvs. hvor der muligvis mistes information, fordi intervallet af mulige værdier indsnævres, skal man skrive en eksplicit typekonvertering.

Det gøres ved at skrive en parentes med typenavnet foran det, der skal konverteres:

int x;
double y;
y = 3.8;
x = (int) y

Her skæres kommadelen af 3.8 væk, og x får værdien 3.

Eksplicit typekonvertering sikrer, at programmøren er bevidst om informationstabet (glemmes det, kommer oversætteren med fejlen: possible loss of precision: double, required: int).

Det skal ske

 • fra double til float, long, int, short, char eller byte

 • fra float til long, int, short, char eller byte

 • fra long til int, short, char eller byte

 • fra int til short, char eller byte

 • fra short til char eller byte

 • fra byte til char

 • fra char til short eller byte.

Der kan ikke typekonverteres til eller fra boolean.

2.11.4 Aritmetiske operatorer

Operator

Brug

Forklaring

+

a + b

a lagt sammen med b

-

a - b

b trukket fra a

*

a * b

a gange b

/

a / b

a divideret med b

%

a % b

rest fra heltalsdivision af a med b

-

-a

den negative værdi af a

++

a++

a = a+1; værdi før optælling

++

++a

a = a+1; værdi efter optælling

--

a--

a = a-1; værdi før nedtælling

--

--a

a = a-1; værdi efter nedtælling

Operatorerne giver altid samme type som operanderne, der indgår. Det skal man være specielt opmærksom på for / (divisions) vedkommende, hvor resten mistes ved heltalsdivision (f.eks er 4/5 = 0). Ønskes division med kommatal, skal mindst en af operanderne være et kommatal (f.eks er 4.0/5 = 0.8).

Operatoren ++ tæller en variabel op med én : a++ svarer til a=a+1. Tilsvarende er a-- det samme som a=a-1.

2.11.5 Regning med logiske udtryk

u1 og u2 er to logiske udtryk eller logiske variabler

Operator

Brug

Forklaring

&&

u1 && u2

både u1 og u2 er sandt

||

u1 || u2

u1 eller u2 er sandt

!

! u1

negation af u1

Operator && udtrykker, at både 1. og 2. udtryk skal være sandt:

1. udtryk

2. udtryk

1. udtryk && 2. udtryk

FALSK

FALSK

FALSK

FALSK

SAND

FALSK

SAND

FALSK

FALSK

SAND

SAND

SAND

F.eks. er udsagnet (a > 5 && a < 10) sandt, hvis a er større end 5, og a er mindre end 10.

Operator || udtrykker, at 1. eller 2. udtryk skal være sandt.

1. udtryk

2. udtryk

1. udtryk || 2. udtryk

FALSK

FALSK

FALSK

FALSK

SAND

SAND

SAND

FALSK

SAND

SAND

SAND

SAND

F.eks. er udsagnet (a > 5 || a == 0) sandt, hvis a er større end 5, eller a er 0.

Operator ! Udtrykker, at udtrykket skal negeres, dvs. at (!u1) er sandt, hvis u1 er falsk, og falsk, hvis u1 er sandt, f.eks. er udsagnet (!(a > 5)) sandt, hvis der ikke gælder, at a er større end 5 (det er det samme som (a <= 5)).

I visse andre programmeringssprog skrives AND for &&, OR for || og NOT for !

2.11.6 Sammenligningsoperatorer

Operator

Brug

Forklaring

>

a > b

a større end b

>=

a >= b

a større end el. lig med b

<

a < b

a mindre end b

<=

a <= b

a mindre end el. lig med b

==

a == b

a er lig med (identisk med) b

!=

a != b

a forskellig fra b

2.12 Avanceret

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.1 Indlæsning fra tastaturet

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.2 Grafiske indtastningsvinduer

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.3 Primtal

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.4 Klassemetoder

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.5 Kombination af logiske operatorer

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.6 Alternativudtryk

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.7 Brug af ++ og -- (optælling og nedtælling)

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.8 Brug af += og -=

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.9 do-while-løkken

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.10 break

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.11 continue

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.12 break og continue med navngivne løkker

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.13 switch

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

2.12.14 Komma i for-løkker

Dette afsnit er ikke omfattet af Åben Dokumentslicens.
Du skal købe bogen for at måtte læse dette afsnit.
Jeg erklærer, at jeg allerede har købt bogen
Jeg lover at anskaffe den i nær fremtid.

1Nøjere bestemt til et tal mellem -2147483648 og 2147483647, da der kun er reserveret 4 byte, dvs. 32 bit.

2Der er altså ikke tale om en matematisk ligning, der altid skal gælde, men om en tildeling, hvor variablen på venstre side får tildelt værdien af udtrykket på højresiden.

3Man kan med operatoren % finde resten af divisionen. 13 % 5 giver altså 3, fordi 13 - 5*2 = 3.

4sqrt er en forkortelse for square root.

5Opkaldt efter den britiske matematiker George Boole, 1815-64.

6De, som kender Pascal, vil genkende { som BEGIN og } som END.

730-50 % af de problemer, nybegyndere har med at få deres programmer til at virke, skyldes dårlig indrykning, som gør koden uoverskuelig.

8På et tidspunkt når n til -2147483648. Variablens 32-bit kapacitet vil være opbrugt, og n vil faktisk skifte til 2147483647, som er større end 10, hvorved løkken vil stoppe, men der er næppe nogen, der gider vente så længe!

9hvilket er noget ganske andet end uendelig lykke!

10Med metoden Math.round(x) kan man få den normale afrunding, hvor 3.5 rundes op til 4, og 3.4999 rundes ned til 3.

11Man skal være opmærksom på, at hvis det konverteres fra et meget stort tal, kan det være, at den nye type ikke kan repræsentere tallet. F.eks. vil konvertering fra 10000000000000.0 til int ikke give det forventede, da det største tal, int kan rumme, er 2147483647.
Ved typekonverteringen fra int (32 bit) til float (16 bit) mistes noget præcision (de mindst betydende cifre).

12 Den ser ikke engang, om en konstant værdi uproblematisk kan konverteres: int x; x=4.0; //Fejl

javabog.dk  |  << forrige  |  indhold  |  næste >>  |  programeksempler  |  om bogen
http://javabog.dk/ - af Jacob Nordfalk.
Licens og kopiering under Åben Dokumentlicens (ÅDL) hvor intet andet er nævnt (80% af værket).

Ønsker du at se de sidste 20% af dette værk (205249 tegn) skal du købe bogen. Så får du pæne figurer og layout, stikordsregister og en trykt bog med i købet.